Trudova bezopasnost i zdrave pri rabota

Всяка компания е отговорна да пита за безопасността на своите гости. По-специално, тя работи за предприятия, които директно използват големи материали. Здравето и доходите на хората, седнали в такива условия, трябва да бъдат изключително защитени от работодателя.

„Наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. по същество, минимални изисквания по отношение на доверието и хигиената на работното място, съчетана с предложение за възникване на експлозивна атмосфера на заден план“, принуждава работодателя да разработи документ за защита от експлозия. Това е единствената компания, която използва запалими материали, които могат да създават експлозивна атмосфера с въздух. Такива вещества могат също да включват течности, газове и когато фино разделени твърди частици, т.е.

Когато използвате опасни, запалими вещества, с които работниците влизат в контакт, първо трябва да бъдат идентифицирани помещенията, изложени на риск от експлозия. Ако те вече са посочени, трябва да се спазва наредбата на министъра, посочена във въвеждането.

Прилага се кои документи трябва да се подготвят от работодателя. Параграф 4.4 от регламента говори за факта, че той извършва пълна оценка на риска, което зависи от възможността за експлозивна атмосфера, възникнала на заден план. Има т.нар "оценка на риска", която е, inter alia, следните елементи:

а вероятността от експлозивна атмосфера,б възможно време за възникване на експлозивна атмосфера,в вероятността за живот и активиране на източници на запалване, като например електростатичен разряд,г инсталации, съдържание и смеси, използвани от работодателя,техните писти и техните взаимодействия,д очакваната степен на ефекта от възможна експлозия.

Важно е да се имат предвид и двете съседни помещения, които са в състояние да функционират по всякакъв начин, свързани с отвори към потенциално експлозивни зони, дори чрез вентилация. В положение на заплаха, те също няма да са приятни.

След като извърши пълната оценка на риска, работодателят е отговорен, заедно с точка 7.1 от регламента, за работата на документ за защита от експлозия.

Документът за защита от експлозия трябва да има няколко основни части и да съдържа съдържание и изявления на работодателя, че е запознат със задълженията си. Основните елементи на документа включват: списък на потенциално експлозивна атмосфера и източници на запалване, описание на използваните мерки за предотвратяване на експлозия, данни за датите на актуализиране на документите, описание на използваните горими материали, оценка на риска от експлозия, възможни сценарии на експлозия и подкрепящи документи. Документът за защита от експлозия също трябва да съдържа графични и обектни системи.

В смисъл да подготвите правилно горепосочената документация, струва си да получите помощ от специалисти. От друга страна, храната и здравето на видовете са най-важни и са гаранция, че сме направили добра оценка на риска.